Storitve


DE gradnje:

- izgradnja in rekonstrukcija prometnih poti,cest, parkirišč in parkov

- izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov, vodov in naprav (kanalizacija,vodovod,toplovod, čistilnih  naprav, … )

- izgradnja in rekonstrukcija mostov, brvi, opornih zidov
- izvedba zunanje ureditve
- asfaltiranje površin


DE vzdrževanje:

- vzdrževanje prometnih površin po katastru
- vzdrževanje trgov, parkirišč in peš poti
- vzdrževanje opreme naprav in objektov na javnih in funkcionalnih površinah
- zimska služba
- storitve z gradbeno mehanizacijo
- prevozne storitve in premiki gradbene mehanizacije


DE prometna signalizacija:

- izvajanje talne prometne označbe na cestah in parkiriščih
- izvedba in vzdrževanje prometne signalizacije
- postavljanje prometnih znakov, opozorilnih obcestnih tabel, panojev
- strojno čiščenje javnih površin
- strojno čiščenje kanalizacijskih cevi
- pranje asfaltnih površin


DE strojna operativa:

- izdelava in montaža strojnih instalacij
- izdelava in montaža toplovodov
- izdelava in montaža odvodnjavanja meteornih vod na mostovih
- izdelava in montaža jeklenih konstrukcij
- dobava in montaža toplovodnih potpostaj


DE obnova in vzdrževanje prostorov 

- obnova in vzdrževanje stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov
- obnova kopalnic
- montažni sistemi
- adaptacija in rekonstrukcija sistemov
- obnova in vzdrževanje hišnih instalacij


?>