Poslanstvo


Poslanstvo podjetja                                                                                

Poslanstvo družbe PUP Velenje d.d. je urejanje in vzdrževanje bivalnega okolja, ki je odločeno postati  najboljši regionalni izvajalec javnih gospodarskih služb za urejanje in vzdrževanje naselij. V to domeno spadajo dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki, urejanje in vzdrževanje lokalnih prometnih površin, urejanje in vzdrževanje lokalnih zelenih in zasajenih površin, vzdrževanje javne snage, obnove in novogradnje komunalne infrastrukture (ceste, pločniki, kolesarske steze, vodovodi, kanalizacije,čistilne naprave, sanacije odlagališč, ipd.) ter podobne javne službe in javna naročila za katere so pristojne lokalne skupnosti oziroma država.
V tem cilju smo uspeli pridobiti koncesije za izvajanje nekaterih naštetih dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb na območju MO Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, ter v sosednjih občinah Zgornje Savinjske doline.

Zaradi specializacije smo s poslovnimi partnerji organizirali hčerinska podjetja:

1. PUP-Saubermacher d.o.o. za dolgoročno zagotavljanje dejavnosti zbiranja in
   odstranjevanja odpadkov in zanesljivo oskrbo občanov in gospodarstva,
2. KARBON d.o.o. za industrijsko obdelavo odpadkov in pridelavo zemljin,
3. VELPA d.o.o. za urejanje mirujočega prometa, izgradnjo parkirišč in garaž.

Posebno pozornost posvečamo kvaliteti storitev in poslovanja v najširšem pomenu besede, ter rednemu obveščanju javnostmi o našem delu. Vsako leto izvajamo Anketo o zadovoljstvu naših kupcev, oziroma naročnikov storitev, ki kaže zelo zadovoljivo mnenje naročnikov in občanov.
Taka poslovna naravnanost nam je v dosedanjem obdobju pomagala k uspešnemu poslovanju in nam bo tudi v bodoče gotovo pripomogla k doseganju ambicioznih poslovnih ciljev.