PE Vzdrževanje

DE VZDRŽEVANJE TRG

Izvajamo gradbena in vzdrževalna dela po naročilu pravnih in fizičnih oseb na območju Šaleške doline in širše regije in sicer:

 • izvedba in vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije
 • strojno čiščenje javnih površin
 • strojno čiščenje kanalizacijskih cevi
 • strojno pranje površin
 • storitve z gradbeno mehanizacijo
 • prevozne storitve in premiki gradbene mehanizacije
 • izvedba zimske službe za naročnike

KONCESIJA

V skladu s koncesijsko pogodbo ter odloki o občinskih javnih cestah in odloki o kategorizacijah cest vzdržujemo občinske ceste v občini Velenje. Prav tako kot koncesionarji izvajamo postavitve, preglede in odstranjevanje začasnih prometnih ureditev, ki nastajajo pri gradbenih oz. drugih delih v okviru del rednega vzdrževanja občinskih cest. Dela rednega vzdrževanja so:

 • pregledniška služba
 • redno vzdrževanje prometnih površin
 • redno vzdrževanje bankin
 • redno vzdrževanje odvodnjavanja
 • redno vzdrževanje brežin
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
 • redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev
 • redno vzdrževanje vegetacije
 • zagotavljanje preglednosti
 • čiščenje cest
 • redno vzdrževanje cestnih objektov
 • nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil
 • intervencijski ukrepi
 • zimska služba